Krok 1

Dane rejestracyjne

Krok 2

Dane działalności

Krok 3

Podsumowanie
Podsumowanie oraz akceptacja danych
Warunki umowy
Czas trwania umowy:
24 miesiące
Opłata za Millennium POS:
0 zł *
Opłata za transakcję:
0,69% + 0,07 zł
* Pierwsze 6 miesięcy bez opłat za aplikację Millennium POS. Kolejne miesiące za 0 zł pod warunkiem osiągnięcia obrotu miesięcznego 4000 zł. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, opłata za aplikację po 6 miesiącu będzie wynosić 9,90 zł.
** Oferta sezonowa nie jest dostępna w Programie Polska Bezgotówkowa
W ramach tej oferty zawierana będzie zgoda na polecenie zapłaty.
Informacje podstawowe
Rodzaj podmiotu:
Inny rodzaj podmiotu
Ilość Millennium POS:
0
Wybierz rozliczenie:
Dane rejestracyjne
NIP:
Numer telefonu komórkowego:
Adres email:
Dane działalności
Imię:
Nazwisko:
Obywatelstwo:
Dokument tożsamości:
Seria i numer dokumentu tożsamości:
PESEL:
Data urodzenia:
Kraj urodzenia:
Adres siedziby
Adres:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Dane rozliczeniowe
Typ faktury:
elektroniczna
Numer konta:
Anuluj, chcę poprawić dane

* - pole obowiązkowe

 
1
Podpisz umowę za pośrednictwem Autenti.
Link do umowy zostanie wysłany na Twój adres e-mail.
2
Potwierdź swoją tożsamość online - link zostanie przesłany na Twój adres e-mail.
3
Oczekuj na maila aktywacyjnego z danymi niezbędnymi do rozpoczęcia korzystania z Millennium POS.
* Link zostanie wysłany do 24h od podpisania umowy (z wyłączeniem weekendów)

Millennium POS -
Nowoczesne rozwiązanie płatnicze

Millennium POS Aplikacja

Millennium POS

Od teraz każde urządzenie z systemem Android (tablet lub telefon), w wersji 6.X lub nowszej, wyposażone w moduł NFC i mające dostęp do internetu umożliwi Ci przyjmowanie płatności zbliżeniowych

Wypełnij formularz i dołącz do grona naszych Klientów, którzy korzystają z Millennium POS!

Dane podstawowe
- +
Polska bezgotówkowa

Dołącz do Programu Polska Bezgotówkowa i odbierz darmowy Millennium POS. 0 zł za aplikację i 0 zł prowizji od transakcji do czasu osiągnięcia obrotu 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Czytaj więcej.

Wybór oferty
Czas trwania umowy
24 miesiące
Opłata za transakcję
0,69% + 0,07 zł
PWOB ?
Tak
Opłata za Millennium POS
0 zł*
Czas trwania umowy
4 miesiące
Opłata za transakcję
1,1%
Opłata za Millennium POS
15,99 zł/mc
* Pierwsze 6 miesięcy bez opłat za aplikację Millennium POS. Kolejne miesiące za 0 zł pod warunkiem osiągnięcia obrotu miesięcznego 4000 zł. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, opłata za aplikację po 6 miesiącu będzie wynosić 9,90 zł.
** Oferta sezonowa nie jest dostępna w Programie Polska Bezgotówkowa
W ramach tej oferty zawierana będzie zgoda na polecenie zapłaty.
Dane rejestracyjne
*
*
*
*

* - pole obowiązkowe

Powyższe zgody można w dowolnym czasie wycofać poprzez kontakt z Teleserwis - E-mail: teleserwis@paytel.pl, z telefonów komórkowych: (+48 18) 521 18 00, z telefonów stacjonarnych: 801 090 108. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332228, NIP: 527-260-66-18, REGON: 141802150, o kapitale zakładowym w wysokości 74.999.916 PLN wpłaconym w całości.

Pozostałe dane
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* - pole obowiązkowe

Adres siedziby
 
 

* - pole obowiązkowe

Jeżeli chcesz aby adres korespondencyjny był inny, niż powyższy adres siedziby, poinformuj nas o tym poprzez kontakt z Teleserwis - E-mail: teleserwis@paytel.pl, z telefonów komórkowych: (+48 18) 521 18 00, z telefonów stacjonarnych: 801 090 108.

Adres lokalizacji Millennium POS
*
*
 
*
*
*
*

* - pole obowiązkowe

Adres lokalizacji Millennium POS 2
*
*
 
*
*
*
*

* - pole obowiązkowe

Adres lokalizacji Millennium POS 3
*
*
 
*
*
*
*

* - pole obowiązkowe

Adres lokalizacji Millennium POS 4
*
*
 
*
*
*
*

* - pole obowiązkowe

Adres lokalizacji Millennium POS 5
*
*
 
*
*
*
*

* - pole obowiązkowe

Dane rozliczeniowe
*
*

* - pole obowiązkowe

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej na temat osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne

DEFINICJA:
* osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP):
rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

b) członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

c) osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Szczegółowy wykaz wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, wprowadzony ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, jest dostępny pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001381/O/D20211381.pdf
Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej na temat beneficjentów rzeczywistych

DEFINICJA:
Beneficjent Rzeczywisty: to osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem, w tym: a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:
– założyciela,
– powiernika,
– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
– beneficjenta,
– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
Dziękujemy za wypełnienie wniosku rejestracyjnego. Sprawdź skrzynkę e-mail w celu realizacji kolejnych kroków:
1. Podpisz umowę za pośrednictwem Autenti. Link do umowy zostanie wysłany na Twój adres e-mail.
2. Potwierdź swoją tożsamość online - link zostanie przesłany na Twój adres e-mail.
3. Oczekuj na maila aktywacyjnego z danymi niezbędnymi do rozpoczęcia korzystania z Millennium POS.
* Link zostanie wysłany do 24h od podpisania umowy (z wyłączeniem weekendów)

Dziękujemy za przekazanie danych rejestracyjnych, skontaktujemy się niezwłocznie z Państwem w celu uzgodnienia parametrów umowy oraz przekazania informacji o dalszych krokach.